Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Sprzedaży stanowią integralną część oferty handlowej firmy BPC Sp. z o.o.

I.Definicje

1. Zleceniobiorca – firma BPC Sp. z o.o., NIP: 6312608743, 44-151 Gliwice, ul.Ignacego Daszyńskiego 427.
2. Zleceniodawca – osoby fizyczne lub osoby prawne zlecające wykonanie określonych czynności w rozumieniu sprzedaży towarów i świadczenia usług.
3. Towar – części do maszyn budowlanych oraz inne rzeczy oferowane przez Zleceniobiorcę.
4. Usługa – zlecona Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę praca w zakresie mechaniki, regeneracji, przeglądu maszyn budowlanych.
5. OWŚUIS – ogólne warunki świadczenia usług i sprzedaży.

II.Postanowienia ogólne

1. OWŚUIS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. OWŚUIS są integralną częścią umów pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
3. Złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych OWŚUIS.
4. OWŚUIS są dostępne do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie www.bwparts.pl.
5. Nazwy producentów oryginalnego sprzętu są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie nazwy, opisy, numery i symbole zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych lub porównawczych.

III.Złożenie zamówienia oraz czynności powiązane

1. Przez złożenie zamówienia Zleceniodawca zleca wykonanie usługi lub dostarczenia towaru według przedstawionej oferty od Zleceniobiorcy.
2. Złożenie zamówienia może zostać wykonane drogą pisemną listem poleconym wysłanym na adres 44-151 Gliwice, ul.Ignacego Daszyńskiego 427 lub w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy lub ustnie w formie telefonicznej na numer +48691086545.
3. Zleceniobiorca według przedstawionych warunków realizacji zamówienia zobowiązuje się do ich wykonania a Zleceniodawca do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy umówionej ceny.
4. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę akceptacji warunków zamówienia przez Zleceniodawcę przedstawionych przez Zleceniobiorcę otrzymania listu poleconego, wpływu e-mail lub ustnie na podstawie rozmowy telefonicznej.
5. Podany termin realizacji zamówienia ma charakter orientacyjny. Jego niedotrzymanie na skutek okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, w szczególności na skutek opóźnienia dostawcy podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub transportowe nie powoduje po stronie Zleceniobiorcy odpowiedzialności odszkodowawczej.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia według przedstawionych warunków przez Zleceniobiorcę ten poinformuje Zleceniodawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Zwrotom mogą podlegać tylko i wyłącznie części oryginalnie zapakowane oraz nie noszące śladu użytkowania.
8. Zwrot towaru może nastąpić jeśli Zleceniodawca poinformuje o tym Zleceniobiorcę do 7 dni kalendarzowych od daty sprzedaży.
9. Zwrot towaru następuje na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. Zwrotowi nie podlegają towary elektryczne oraz te na specjalne zamówienie Zleceniodawcy (tj. Towar nie znajdujący się na stanie magazynowym Zleceniobiorcy).
10. Zleceniodawca zobligowany jest poinformować przed wykonaniem zwrotu towaru Zleceniobiorcę w formie elektronicznej e-mail lub ustnie w formie telefonicznej o tym fakcie z podaniem powodu zwrotu.
11. Zwrot towarów może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Zleceniobiorcy w formie elektronicznej poprzez e-mail lub ustnie w formie telefonicznej w innym przypadku zwracany towar nie zostanie odebrany przez Zleceniobiorcę.
12. Składając zamówienie Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze Ogólne warunki Świadczenia Usług i Sprzedaży oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

IV.Dostawa towaru

1. Zakupiony towar może zostać odebrany przez Zleceniodawcę poprzez podmiot świadczący usługi kurierskie lub transportowe na rzecz Zleceniobiorcy lub osobiście w siedzibie firmy tj. 44-151 Gliwice, ul.Ignacego Daszyńskiego 427.
2. Koszt transportu w całości pokrywa Zleceniodawca.
3. W przypadku braku uregulowania płatności przez Zleceniodawcę w sposób wcześniej ustalony Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać się z wysłaniem towaru do Zleceniodawcy do czasu uiszczenia całej należności przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca zobowiązany jest sprawdzić w obecności dostarczającej osoby czy dostarczany towar nie posiada uszkodzeń powstałych w skutek transportu, a w przypadku ich stwierdzenia do sporządzenia protokołu razem z osobą dostarczającą istnienia tych wad.
5. Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru towaru w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przez Zleceniobiorcę o gotowości odbioru towaru.

V.Świadczenie usług

1. Przez zlecenie usługi Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania jej na warunkach wcześniej przedstawionych a Zleceniodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż prowadzi nieautoryzowany serwis maszyn budowlanych.
3. Usługa może zostać zlecona tylko drogą pisemną listem poleconym wysłanym na adres 44-151 Gliwice, ul.Ignacego Daszyńskiego 427 lub w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy lub ustnie w formie telefonicznej na numer +48691086545.
4. Cena za wykonanie usługi serwisu może być podana ryczałtowo lub w formie kosztorysu.
5. Zgłoszone we właściwej formie usterki zostaną usunięte przez Zleceniobiorcę w możliwie najkrótszym terminie. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych
kosztów postoju maszyny wynikających z konieczności naprawy w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi serwisu.
6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do korzystania z firm podwykonawczych.

VI.Odpowiedzialność za towar i usługi

1. Reklamacja nie obejmuje wad powstałych na skutek: niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania, narażenia na działanie czynników zewnętrznych lub szkodliwych, nieprawidłowego montażu przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie, działania czynników zewnętrznych, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu, przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez producenta, stosowania niewłaściwych mediów i zużycia.
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zleceniobiorcy w ramach zgłoszonej reklamacji towaru lub usługi Zleceniobiorca może obciążyć Zleceniodawcę poniesionymi kosztami.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli własności dostarczonych towarów w ramach zamówienia nie odpowiadają założonym przez Zleceniobiorcę oczekiwaniom, choć towar spełnia wymagania określone w zamówieniu oraz posiada prawidłowe parametry techniczne określone przez producenta.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za posiadane przez towary własności ani za przydatność towaru do realizacji zamierzonych przez Zleceniodawcę celów.
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności względem Zleceniodawcy za poniesione straty produkcyjne, zysku czy utratę umów. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ogranicza się jedynie do złożonego zamówienia wynikającego z niego towaru lub usługi.

VII.Reklamacja i rękojmia

1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie art. 558 k.c.
2. Stwierdzenie wad zamówionego towaru nie ma wpływu na obowiązek zapłaty uzgodnionej ceny w ustalonym terminie przez Zleceniodawcę.
3. W razie uznania zasadności zgłoszenia reklamacji Zleceniobiorca poinformuje o możliwościach naprawy lub wymiany zamawianego towaru Zleceniodawcę i w sposób ustalony wykona jej realizację.
4. Zamawiane towary mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych każdorazowo przez samego producenta.
5. Gwarancją są objęte towary na okres 6 miesięcy od daty odbioru towaru oraz usługi, chyba że wcześniej termin ten został zmieniony indywidualnie przy zamówieniu przez Zleceniobiorcę.
6. Dokumentem gwarancyjnym są niniejsze OWŚUIS.
7. Gwarancja nie obejmuje: towarów elektrycznych, towarów służących do uszczelniania, towarów użytkowych nieprawidłowo lub współpracujących z elementami uszkodzonymi lub niesprawnymi, towary montowane w miejscach poddanych modyfikacjom producenta, na towary dostarczone przez Zleceniodawcę do wykonania usługi lub części regenerowanych.
8. Gwarancja zostaje wyłączona w przypadku gdy: Zleceniodawca samodzielnie wykona próbę usunięcia wad, w przypadku niewłaściwego użytkowania maszyny lub towaru, nieprawidłowej eksploatacji lub obsługi, nieprawidłowego składowania i przechowywania, narażenia na warunki atmosferyczne, przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez producenta, nieprawidłowego montażu towaru przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie, zużycia części wynikające z prawidłowego użytkowania.
9. W przypadku stwierdzenia wad Zleceniodawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Zleceniobiorcy nie później niż 2 dnia od stwierdzenia wady, w przypadku nie zastosowania się do wyznaczonego terminu gwarancja nie zostanie uwzględniona.
10. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty związane z dostarczeniem oraz odesłaniem do Zleceniodawcy towaru ponosi w całości Zleceniodawca.

VIII.Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w OWŚUIS stosowane są przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw i sporów jest właściwy Sąd w Gliwicach.
3. Zmiany w OWŚUIS będą dostępne na stronie www.bwparts.pl.